กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางมณีรัตน์ ขุนอังดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางรัฐนันท์ แก้วกลาง
ครู คศ.3

นาวสาวณัชชา ทนุธรรมนอก
ครู คศ.3

นางสาวสิรินภา ประกอบดี
ครู คศ.2

นางสาวนิภาพร พุ่มจัตุรัส
ครู คศ.1

นางสาวพรทิพย์ กลิ่นเมือง
ผู้ช่วยครู (พนง.)

นางสาวนิตยาภรณ์ วิวัฒน์บวร
ผู้ช่วยครู (พนง.)