ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสุภรา ช้างพลายงาม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป/หัวหน้างานกิจการนักเรียน

นางสาววิชชุตา กีไพบูลย์
หัวหน้างานสภานักเรียน

นายพงศกร ตีบกลาง
หัวหน้างานปกครองระเบียบวินัยนักเรียน

นางสาวปราณี ยืนยง
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางวรัญญา วิศรุตเวศม์
หัวหน้างานอนามัยและสุขภาพนักเรียน

นายเกศกร จันทร์งาม
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางวิวรรณทอง ผิวทน
หัวหน้างานโภชนาการ

นางสาวศิวภรณ์ รักกลาง
หัวหน้างานประกันอุบัติเหตุ

นางสาวสุชาดา เบาะเปลี่ยน
หัวหน้างานร้านค้าสวัสดิการ

นางพิชยารักษ์ จิรรัชตะสิริ
หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน

นางสาววิไลลักษณ์ ขุมทอง
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน/เครือข่ายผู้ปกครอง