ฝ่ายบุคลากร

นางสาวรุ้งตะวัน จิตรีมิตร์
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร

นางญานิศา สมพินิจ
หัวหน้างานทะเบียนประวัติ

นางสุภรา ช้างพลายงาม
หัวหน้างานส่งเสริมวิทยฐานะ

นางจันทนา ขวัญทอง
หัวหน้างานเครื่องราชฯ

นางสาวศุภัชญา จอนกิ่ง
หัวหน้างานส่งเสริม/พัฒนาครูและบุคลากร

นางทิพย์กมล พัฒนชยากร
หัวหน้างานสวัสดิการครูและบุคลากร