ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
เรียนรู้ศิลปะครูอาร์ม