ฝ่ายวิชาการ

นางมณีรัตน์ ขุนอังดี
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางมณีรัตน์ ขุนอังดี
งานแนะแนว

นายเกศกร จันทร์งาม
นายทะเบียน

นางกาญจนา โสภิณสูงเนิน
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางรัฐนันท์ แก้วกลาง
หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน

นางสาวณัชชา ทนุธรรมนอก
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาการศึกษา

นางสาวเรืองฤดี ไชยสีหา
หัวหน้างานนิเทศ

นางสุภรา ช้างพลายงาม
หัวหน้างานระบบสารสนเทศ/หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

นางยุพา เรืองนิคม
หัวหน้างานรับนักเรียน

นางญานิศา สมพินิจ
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวศิวภรณ์ รักกลาง
งานวิชาการสายชั้นปฐมวัย

นางสาวนิตยาภรณ์ วิวัฒน์บวรกุล
งานวิชาการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางนิตยา ไนยกุล
งานวิชาการสายชั้นประถมปีที่ 4-6

นางสาวสิรินภา ประกอบดี
งานวิชาการสายชั้นมัธยมศึกษา