กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาววิชชุตา กีไพบูลย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางทิพย์กมล พัฒนชยากร
ครู คศ.3

นางเมธาพร สถิตเดชกุญชร
ครู คศ.3

นางนิตยา ไนยะกูล
ครู คศ.3

นายวิสัน สุดาปั่น
ครูพิเศษ