กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจันทนา ขวัญทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุภรา ช้างพลายงาม
ครู คศ.4

นางสาวรุ้งตะวัน จิตรีมิตร์
ครู คศ.3

นางญานิศา สมพินิจ
ครู คศ.3

นางวิวรรณทอง ผิวทน
ครู คศ.2

นางกาญจนา โสภิณสูงเนิน
ครู คศ.1

นางประนอม สมแวง
ครู คศ.1

นางสาวเจนนรา วงศ์ไพบูลย์
ครู คศ.1

นายเกศกร จันทร์งาม
ครูผู้ช่วย