ฝ่ายแผนและงบประมาณ

นางประนอม สมแวง
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ

นางสาวสิรินภา ประกอบดี
หัวหน้างานแผนปฏิบัติการประจำปี

นางสาววิลัยพร สันโดษ
หัวหน้างานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

นางสาวบุญส่ง กาญจนเกตุ
หัวหน้างานพัสดุ/ครุภัณฑ์/ทะเบียนทรัพย์สิน